VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
spolenosti PETRONIC s.r.o., I:28459237 vystupující na českém i evropském trhu jako autorizovaný partner společností, kterým na tomto trhu zajišťuje prodej, servis a podporu v celém rozsahu jejich portfolia


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku (dále jen OZ).
VOP podrobně úpravují závazky ze smluv p
i prodeji produktů nebo poskytnutí služeb mezi spoleností PETRONIC s.r.o., jako prodávajícím (dále prodávající) a kupujícím.
Produkty pro ú
ely tchto VOP se rozumí kompletní škála produktů a služeb, které společnost nabízí.
1.2. Tyto VOP, spole
n s dalšími ujednáními stran, která jsou obsahem kupní smlouvy, objednávky, pedstavují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje produktů nebo poskytnutí služeb.
1.3. V p
ípad, že z objednávky bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti tmto VOP, platí pednostn ujednání těchto VOP, není-li jednoznačně uvedeno jinak.
1.4. VOP jsou pro smluvní strany závazné dnem p
ijetí nabídky kupujícím dle l. 2.6. tchto VOP.

2. Podmínky a postup pi uzavírání smlouvy – poptávka, nabídka, objednávka

2.1. Poptávka
Poptávkou se rozumí jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu, v n
mž kupující na základ informací o produktu nebo službě, pípadn na základ jiných informací, projeví zájem o konkrétní typ produktu nebo služby.
Poptávku je nutno doručit prodávajícímu jedním z následujících zp
sob: telefonicky, e-mailem, faxem, poštou nebo datovou schránkou v pracovní dny mezi 8:00 - 16:00 hodinou.
2.2. Kupující je povinen uvést v poptávce své identifika
ní údaje a zpsob, jakým má mezi ním a prodávajícím probíhat další komunikace směřující k uzavení kupní smlouvy, zejména jakým zpsobem má být odeslána nabídka prodávajícího.
Poptávka musí dále obsahovat:
a) požadovaný druh, typ produktu nebo služby
b) v p
ípad, že kupující nezná kód produktu, uvede technickou specifikaci a parametry požadovaného produktu, v tomto případě mže být činnost směřující k vyhledání požadovaného typu transparentně zpoplatněna
c) v p
ípad, že poptávaný produkt není možné specifikovat zpsobem uvedeným v bod a), b), lze poptávku podat s uvedením informace, na jakém zařízení je poptávaný produkt použit, rovněž tato činnost může být transparentně zpoplatněna
d) jiné specifické požadavky kupujícího, pokud je nelze pod
adit pod body a),b) nebo c)
e) po
et požadovaných kus produktu nebo termín dodání služby
2.3. Nabídka
Na základ
ádné poptávky kupujícího zpracuje prodávající nabídku.
Nabídka je návrhem k uzav
ení smlouvy.
Nabídka zpravidla obsahuje:
a) kód produktu v p
ípad poptávky obsahující údaje dle lánku 2.2.a).
Kód produktu uvedený v nabídce nezavazuje prodávajícího dodat produkt od výrobce nebo výrobc
, kteí mají daný kód ve svém sortimentu.
Nabídka produktu od jiného výrobce s uvedením poptaného kódu však musí spl
ovat identické technické normy, parametry a funknost produktu, jako u výrobce nebo výrobc, kteí mají kód ve svém sortimentu
b) kód zboží v
etn zjednodušené technické specifikace a parametr v pípad poptávky obsahující údaje dle lánku 2.3. b),c) a d)
c) po
et kus
d) cena bez DPH za jeden kus (v požadovaných m
nách, např. CZK, EUR, atd.)
e) p
edpokládaný termín dodání, s ohledem na stav skladových zásob, resp. délku dodací lhty od výrobce
f) dobu platnosti nabídky (lh
tu pro pijetí nabídky)
g)
íslo nabídky
h) možné zp
soby úhrady
i) informaci kupujícímu o nemožnosti požadovaný produkt nebo službu dodat
Prodávající však není právn
zavázán podle l. 2.3. postupovat.
Pro p
ípad, že by pedchozí tvrzení nemla právních úink (nap. pro neplatnost nebo neúinnost), vyhrazuje si prodávající as, kdy l. 2.3 naplní, který závisí na jeho vli.
Nemá-li nabídka náležitosti p
edvídané tmito VOP, nebrání to vzniku smlouvy podle l. 2.6, pokud z právní normy vyplývá, že taková nabídka nemže být návrhem k uzavení smlouvy.
2.4. Objednávka
Objednávkou se rozumí p
ijetí nabídky prodávajícího kupujícím.
Objednávka je jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu u
inné na základ informací obsažených v nabídce prodávajícího dle bodu 2.3.
Objednávku je možné podat: e-mailem, faxem, poštou nebo datovou schránkou, případně i telefonicky, v tomto případě však s nutností neprodleného zaslání dodate
né písemné objednávky.
Pokud nebude zaslána dodate
ná písemná objednávka, platí bez výhrad údaje, které během telefonické objednávky zaznamenal prodávající.
2.5. Objednávka musí obsahovat:
a)
íslo objednávky, neobsahuje-li je, pidlí prodávající objednávce svj identifikátor
b) datum vystavení objednávky
c)
íslo nabídky prodávajícího
d) obchodní jméno a I
O kupujícího
e) kontaktní osobu kupujícího jednající ve v
ci objednávky vetn telefonického spojení
f) zp
sob plnní (i možnost ásteného plnní)
g) dodací adresu (místo dodání)
h) zp
sob odbru zboží (vlastní nebo prostednictvím smluvního dopravce prodávajícího)
i) jednozna
ný a pesný popis zboží
j) po
et kus
k) požadovaný termín dodání s ohledem na lh
ty a termíny uvedené v nabídce prodávajícího
2.6. Vznik smlouvy
Kupní smlouva na dodání požadovaného produktu nebo služby vzniká doru
ením objednávky prodávajícímu ve lht urené prodávajícím k pijetí nabídky.
Pozdní p
ijetí nabídky (tj. pozdní doruení objednávky) má úinky vasného pijetí za podmínek stanovených zákonem.
Prodávající vyrozumí kupujícího o doru
ení objednávky a jejím zaazení do evidence.
as, kdy prodávající uiní toto vyrozumní, je ponechán na nm.
V p
ípad telefonické objednávky, která není potvrzena zasláním písemné objednávky, provede prodávající toto vyrozumní telefonicky.
2.7. Neuplná objednávka
Nespl
uje-li objednávka náležitosti pedepsané tmito VOP, nebrání to vzniku smlouvy podle l. 2.6, pokud z právního ádu vyplývá, že taková objednávka nemže vyvolat uzavení smlouvy.
Prodávající si však vyhrazuje právo odep
ít plnní, dokud kupující objednávku nedoplní.
Zm
ní-li se po dobu mezi doruením neúplné objednávky a jejím doplnním do ádné podoby okolnosti, z nichž prodávající vycházel pi formulaci nabídky, je prodávající oprávnn od kupní smlouvy odstoupit.
2.8. Objednávka pouze bez výhrad
Nabídku lze p
ijmout pouze bez výhrad, odchylek nebo dodatk.
Je-li p
ijata nabídka s výhradou, odchylkou i dodatkem není k ním nepihlíženo.
Je-li v nabídce kupujícímu možnost výb
ru (ekvivalent, jiné řešení nebo provedení) nebo jsou-li stanovena nap. asové, množstevní i jiná omezení, je oprávnn k volb v rámci nabídkou uvedených možností.

3. Zpsob pln

3.1. Zpsob a as pln
Neuplatní-li kupující v objednávce požadavek na kompletní dodávku, vyhrazuje si prodávající právo rozd
lit ji a dodat ji po ástech (etapách jde-li o službu), a to v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob nebo personálně-technických kapacitách prodávajícího.
3.2.
as pln
as plnní je prodávajícím stanoven takto:
a) v p
ípad, že je produkt skladem, (nebo personál k dispozici v případě služby) objednávka bude dodána ve této lht uvedené kupujícímu v nabídce, resp. s ní korespondující objednávce kupujícího
b) v p
ípad, že požadované produkt není skladem a bude jej třeba vyrábt, nelze dodací lhtu pesn asov vymezit, a proto je as dodání ponechán na vli prodávajícího s tím, že prodávající deklaruje snahu dojednat s výrobcem lhtu co nejkratší, a kupující se zavazuje akceptovat lhtu urenou prodávajícím, pípadn její prodloužení, a to i opakovaně
3.3. Prodávající si vyhrazuje právo lh
ty urené v lánku 3.2. a), b) z vážných dvod prodloužit, napíklad s ohledem na pohyb zboží na skladu, aktuální stav skladových zásob nebo délku celního ízení, pokud zboží podléhá clu, a podobn.
V případě prodloužení jde o jednostranné právní jednání v
ůči kupujícímu.

4. Finanní a platební podmínky

4.1. Kupní cena
Cena zboží je cenou smluvní.
V případě produktu tvoří součást ceny p
epravné a balné a je rovnž cenou smluvní, piemž cena pepravného se odvíjí od ceníku dopravce, není-li uvedeno jinak.
P
epravné je útováno zvláš za každou jednotlivou zásilku.
Kupní cena, p
epravné, balné a další náklady jsou kupujícímu vyútovány fakturou.
4.2. Splatnost
Splatnost faktur je 14 kalendá
ních dn ode dne vystavení faktury.
V individuálních p
ípadech je možné splatnost faktury po dohod s kupujícím prodloužit, podmínkou je však uzavření této dohody před objednáním produktu nebo služby.
Rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího, je závislé na obratu a p
edevším na platební morálce kupujícího.
Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.
V případě opakované pozdní úhrady faktur (špatné platební morálky) je prodávající oprávněn požadovat platbu předem a to až do výše 100% ceny produktu nebo služby.
4.3. Náležitosti faktury
Faktura – da
ový doklad vystavený prodávajícím – obsahuje následující:
a) datum vystavení
b) datum splatnosti
c)
íslo objednávky kupujícího nebo jiný identifikaní údaj
d) ozna
ení kupujícího (obchodní firma, IO, DI, sídlo, resp. místo podnikání)
e) kód zboží, ozna
ení (popis) zboží a jeho množství
f) jednotkovou kupní cenu a cenu za všechny kusy (v požadovaných m
nách, např. CZK, EUR, atd.)
g) cenu p
epravného
h) sazbu DPH a celkovou kupní cenu za veškeré fakturované zboží
i) identifikační údaje prodávajícího a bankovní spojení pro úhradu platby
4.4. Faktura je kupujícímu zaslána způsobem v objednávce vyznačeným, není-li uveden, elektronicky e-mailem, pokud kupující nedisponuje elektronickou komunikací, v papírové formě na adresu sídla kupujícího.
4.5. Platba na ú
et
Vyú
tovaná kupní cena musí být uhrazena ádn a vas a nejpozdji ve lht splatnosti pipsána na bankovní úet prodávajícího.
V p
ípad prodlení s úhradou může prodávající uplatnit zákonný úrok z prodlení.
4.6 Kupující je povinen akceptovat zp
sob platby, jaký mu prodávající uvedl v nabídce.

5. Dodání produktu nebo služby

5.1. Dodání produktu
a) doru
ením kupujícímu (prostednictvím smluvního dopravce prodávajícího)
b) osobním odb
rem v servisním středisku prodávajícího
c) výjime
n po dohod smluvních stran vlastními prostedky prodávajícího
P
i osobním odbru není vyloueno zastoupení.
Zástupce je povinen prokázat zastoupení písemn
(nap. plnou mocí), neplyne-li toto oprávnní z komunikace smluvních stran.
5.2. Dodání služby je vždy poskytnuto prostředky prodávajícího (nebo jeho smluvních partnerů), jeho způsob a provedení je plně v kompetenci prodávajícího
5.3. Náklady na dodání a odb
r zboží nese vždy kupující.

6. Záruní podmínky

6.1. Záruka znamená, že se prodávající zavazuje, že zboží bude po uritou dobu zpsobilé k použití pro obvyklý (nebo uvedený) úel nebo že si zachová obvyklé (nebo uvedené) vlastnosti.
6.2. Ustanovení § 2161 a násl. ob
anského zákoníku se vztahuje jen na pípady, kdy kupující není podnikatel nebo pi uzavení smlouvy není z okolností zejmé, že se koup týká podnikatelské innosti kupujícího.
6.3. Prodávající poskytuje záru
ní dobu v délce 12 msíc na veškeré produkty, 3 měsíce na služby, není-li uvedenou jinak.
Záru
ní doba začíná předáním produktu nebo služby kupujícímu.
Je-li produkt zaslán kupujícímu, začíná záru
ní doba doručením na místo urení.
6.4. Záruka se nevztahuje na vady zp
sobené nevhodnou nebo neoprávnnou manipulací s produktem, jeho nevhodným skladováním, použitím nebo obsluhou.
6.5. V p
ípad, že má kupující jak právo z vadného plnní (§ 2100 obanského zákoníku, tak právo ze záruky § 2113 obanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky.

7. Reklamace

7.1. Právo kupujícího z vadného plnní zakládá vada, kterou má produkt pi pechodu nebezpeí škody na kupujícího (viz. l. 8. VOP).
7.2. Kupující je povinen produkt prohlédnout co nejd
íve po pechodu nebezpeí škody na produkt a pesvdit se o jeho vlastnostech a množství.
7.3. Poškození zboží během p
epravy:
7.3.1. Je-li produkt zaslán kupujícímu prost
ednictvím dopravce, je kupující povinen zásilku prohlédnout pi jejím pevzetí od dopravce.
V p
ípad zjevné vady je kupující povinen uinit výhradu do pepravního listu (nebo jiného odkladu o peprav) dopravce nebo sepsat s dopravcem zápis o škod.
Nebude-li u
inna výhrada do pepravního dokladu nebo sepsán zápis o škod, platí, že kupující nedeklaroval vadu ádn a vas.
7.3.2. Skryté poškození nebo vadu zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbyte
ného odkladu, nejpozdji však do 3 pracovních dn ode dne doruení zásilky, a to písemn, s uvedením popisu vady, a podle možností přiložit fotodokumentaci poškození.
7.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbyte
ného odkladu po jejím zjištní, nejpozdji však do 3 pracovních dn ode dne zjištní vady.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci pouze v písemné form
(i elektronicky).
7.5. V p
ípad, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje odpovdnost za vadné plnní nebo záruka, provede prodávající odstranní vady formou opravy vci nebo dodáním nové vci v co nejkratší době, obvykle do 30 dnů.
Prodávající si vyhrazuje právo tuto lh
tu piměřen upravit, pokud bude produkt opravován u dodavatele nebo výrobce zboží nebo v pípad výmny, nebude-li nový produkt u dodavatele skladem.
V p
ípad, že oprava vadného produktu nebo dodání nového produktu není možné, je kupující oprávnn od smlouvy odstoupit.
Volba zp
sobu vyízení reklamace dle tohoto lánku náleží prodávajícímu.
7.6. P
i odstranní vady dodáním nového produktu je kupující povinen zaslat prodávajícímu na své náklady pvodn dodaný produkt.
7.7. Doba od uplatn
ní práva zodpovdnosti za vady, až do doby, kdy kupující byl povinen opravenou vc pevzít, se do záruní doby nepoítá.
V p
ípad výmny zboží zaíná bžet záruní doba znovu od pevzetí nového zboží.
7.8. Je vylou
ena možnost uplatnní reklamace, vrácení produktu, výmny produktu, stornování objednávky nebo uplatnní nároku na náhradu škody zpsobené dodaným produktu v pípadech, kdy nabídka prodávajícího byla zpracována na základ poptávky kupujícího uinné dle l. 2.3. b),c) a d) tchto VOP, a dodané zboží, pokud jde o technické parametry, jakost a množství, odpovídá objednávce kupujícího.
Neplatí v p
ípad poškození zboží bhem pepravy.
7.9. V p
ípad lhty plnní urené dle l. 3.2. d) tchto VOP se vyluuje možnost uplatnní nároku na náhradu újmy vzniklé kupujícímu nedodáním produktu nebo služby.

8. Vlastnické právo, nebezpeí škody

8.1. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo na produkt p
echází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
Nebezpe
í škody na produkt nebo službu však na kupujícího pechází již pevzetím.
8.2. Nebezpe
í škody
Nebezpe
í škody pechází na kupujícího pevzetím produktu nebo služby.
V p
ípad dodání produktu prostednictvím smluvního dopravce, pechází na kupujícího nebezpeí škody pedáním zboží dopravci.
Škoda na produktu nebo službě, vzniklá po p
echodu nebezpeí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu ve stanoveném termínu, nemá tedy odkladný účinek.

9. Základní ustanovení

9.1. Odstupné (storno a stornopoplatky)
Kupující m
že závazky z kupní smlouvy zrušit zaplacením odstupného ve smyslu ust. § 1992 ob. zák.
V p
ípadech, kdy je pedmtem objednávky více produktů, mže kupující uinit i pouze nkterým z tchto produktů, vždy však pouze jako celku.
9.2. Výše odstupného
a) V p
ípadech, kdy je as plnní stanoven lánky 3.2. a) tchto VOP, se zavazuje kupující uhradit odstupné ve výši 50 % kupní ceny pedmtu koup, v jehož smyslu mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.
b) V p
ípadech, pro nž je as plnní stanoven podle lánku 3.2. b) tchto VOP, se zavazuje kupující uhradit odstupné ve výši 80 % kupní ceny pedmtu koup, v jehož smyslu mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.
c) Ve speciálních p
ípadech, jakými je např. vypracování projektu jako služby a jiné produkty, které mají např. charakter duševního vlastnictví, se zavazuje kupující uhradit odstupné ve výši 100 % kupní ceny pedmtu koup, v jehož smyslu mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.
9.3. Forma
Kupující p
ed zaplacením odstupného musí projevit vli zrušit dotené závazky zaplacením odstupného.
To musí u
init výslovn a písemn.
Písemnou formou se rozumí i e-mail nebo fax.

10. Servisní činnost (služba)

10.1. Servisní činnost (služba) je řešena na základě poptávky kupujícího
a) Objednávka servisní
innosti musí obsahovat typ zaízení, sériové íslo, a nejde-li o preventivní servisní prohlídku, také popis závady, chybová hlášení ídicího systému, popis innosti stroje i obsluhy ped vznikem poruchy
b) Kupující je povinnen vždy pravdivě a pokud možno co nejpřesněji uvést zjištěný stav zařízení a úkony, které mají být během servisního zásahu
ešeny, technik na míst je oprávnn odmítnout neobjednanou (nedeklarovanou) servisní innost, což nelze považovat za nedodržení objednávky
c) Po doru
ení poptávky kupujícím bude kontaktovám pracovníkem servisního oddlení
Pokud poptávaná servisní
innost bude spoívat v požadavku na odstranní poruchy, ke které nebude nezbytn nutná bezprostední osobní pítomnost servisního technika a bude-li ji možno odstranit ve spolupráci s obsluhou zaízení, poskytne servisní oddlení potebné informace k odstranní poruchy obsluze telefonem, faxem nebo e- mailem (tato činnost je automaticky zpoplatněna, podle článku 10.2. a následně je kupujícímu zaslána faktura)
Informace obsahující know-how nebo splňující obsahově znaky duševního vlastnictví prodávajícího (nebo jeho dodavatelů) nejsou poskytovány.
d) Je-li nutná přitomnost servisního technika bude vyslán na místo ur
ené kupujícím v co nejkratší možné lht stanovené servisním oddlením podle aktuálních asových možností servisního oddlení uvedených na nabídce nebo kupní smlouvě, místem výjezdu je servisní stedisko v Ústí nad Orlicí, není-li uvedeno jinak.
e) Prodávající není v prodlení s vysláním servisního technika na ur
ené místo, dojde-li k prodlení v dsledku skuteností, za nž nenese zodpovdnost (vyšší moc).
f) Pokud jsou k odstran
ní poruchy prokazateln potebné náhradní díly, které nemá prodávající aktuáln k dispozici, zaíná lhta pro vyslání servisního technika dnem, kdy jsou náhradní díly dostupné, pokud se v prbhu odstraování závady vyskytne poteba dalších náhradních díl, je oprava přerušena na as nevyhnuteln nutný k jejich dodání, o tchto skutenostech bude kupující vyrozumn spolu se sdlením pedpokládaného termínu doruení náhradních díl a místa jejich dodání.
g) Ceny náhradních dílů použitých během servisního zákroku jsou vždy "Exchange price" a EXW (Incoterms 2010), tedy cena výměnná, bez dopravného, cla, speciální poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak.
h) Servisního odd
lení uruje servisní personál k odstranní poruchy dle kvalifikaních hledisek, mže se jednat o servisní techniky prodávajícího, techniky výrobce nebo dodavatele, v pípad asistence technika výrobce nebo jiného dodavatele bude kupující pedem seznámen s pípadnými vícenáklady a vyjádí písemn svj souhlas.
i) Po dobu servisního zásahu se kupující zavazuje zajistit p
ítomnost obsluhy zaízení vetn technologické pipravenosti (energie, materiál, nástroje, atd.), dle poteby poskytne další pomocnou pracovní sílu a potebné strojní vybavení, bude-li třeba (definované servisním oddlením nebo technikem).
Kupující zajistí o
istní zařízení od provozních kapalin a zpracovávaného materiálu a vyklizení okolního prostoru, dále zabezpeí svými prostedky manipulaci s tžkými pedmty, které mají pímou souvislost s provedením servisního zásahu.
P
ípadné prostoje servisního technika, které vzniknou zavinním kupujícího, budou účtovány jako normální pracovní hodiny.
j) Po ukončení servisního zásahu zpracuje technik servisní zprávu o poskytnutých servisních
innostech vetn seznamu použitých náhradních díl.
Kupující podpisem této zprávy p
evezme stroj po servisním zásahu a potvrdí správnost realizovaných servisních úkon a dodaných náhradních díl.
Tato servisní zpráva slouží jako podklad pro vyú
tování, pokud se nejedná o uznanou záruní opravu.
Faktura/da
ový doklad bude obsahovat jednotlivé fakturaní položky jako pracovní hodiny, cestovní náklady, ubytovací náklady, použité náhradní díly a další prokazatelné náklady, není-li dohodnuto jinak.
10.2. Poskytnutí vzdálené technické podpory (telefonicky, e-mailem, telemetrií, vzdáleným přístupem nebo i pomocí prostředníka), je zpoplatněno každou započatou hodinou dle platného ceníku.
10.3. Zp
sobí-li během servisní innosti prodávající kupujícímu na pedmtu servisní innosti škodu, pípadn škodu pi provádní servisní innosti na vcech kupujícího, tato bude situace řešena uvedením v pedešlý stav pouze v pípad, že došlo k porušení technologického postupu během servisního úkonu, nikoli v pípad selhání technologie(í) ve smyslu provádného servisního zákroku, nebo nedohodou-li se strany jinak.
10.4. Prodávající nehradí kupujícímu případný ušlý zisk ani prostoje technologických za
ízení, pípadn pracovník kupujícího.
10.5. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout servisní služby nebo dodávku náhradních díl
, pokud má kupující vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po lht splatnosti (až do doby jejich úplného uhrazení) nebo dlouhodobě špatnou platební morálku.
Tato činnost nemůže být považována za porušení platné legislativy ČR.
10.6. Je-li ke zdárnému dokon
ení předmětu objednávky potebná souinnost kupujícího, zavazuje se vyhovt v tomto smyslu.

11. Zvláštní ustanovení

11.1. Marketing
Prodávající si vyhrazuje právo zasílat na e-mailovou adresu kupujícího zjišt
nou v procesu uzavírání kupní smlouvy, své obchodní a marketingové nabídky, pokud neobdrží od kupujícího výslovný nesouhlas nebo odmítnutí tchto nabídek.
11.2. Volba práva
Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z uzav
ených smluv nebo v souvislosti s nimi, jako i veškeré další záležitosti ve smlouvách nebo v tchto VOP výslovn neupravené, se ídí právním řádem eské republiky, zejména píslušnými ustanoveními zákona . 89/2012 sb., obanského zákoníku.

12. Závrená ustanovení

12.1. Prodávající neposkytuje produkty ani služby (servis, dodávku náhradních díl, strojních celk, technologií, software, školení, atd.) financované z dotaních fond nebo program Evropské unie.
Tato činnost nemůže být považována za porušení platné legislativy ČR.
12.2. O veškerých otázkách uvedených v t
chto VOP se smluvní strany mohou dohodnout jinak, informace o změně musí být vyhotovena písemně a potvrzena oběma stranami.
12.3. Platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek je od 25.5.2018 do odvolání.
V Praze 25.5.2018

Společnost PETRONIC s.r.o. vystupuje na českém trhu jako autorizovaný partner společností Axor, Cybelec, Delem, Lazersafe, Libellula, Opkon, Swebend a Tauring…