VEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP)

 • společnost PETRONIC s.r.o. vystupuje na českém i evropském trhu jako autorizovaný partner výše uváděných společností, kterým na tomto trhu zajišťuje prodej, servis a podporu v celém rozsahu jejich portfolia
 • vzájemný obchodní vztah se vždy řídí těmito VOP, nikoli VOP odběratele/zákazníka a odběratel/zákazník zasláním objednávky (nebo formální poptávkou) uznává platnost těchto VOP, prohlašuje, že je s nimi seznámen a považuje je za závazné
 • poadavek na jednotlivé druhy obchodní nebo servisní innosti (ohláení poruchy, poadavek na provedení preventivní servisní prohlídky nebo jiných servisních prací) je přijímán formou písemné objednávky na obchodní, resp. servisní oddlení firmy, bu faxem nebo e-mailem v prbhu pracovní doby, tj. pondlí – pátek 8:00 - 16:00 hod.
 • objednávka servisní innosti musí obsahovat typ stroje/zaízení, sériové íslo, a nejde-li o preventivní servisní prohlídku, také popis závady, chybová hláení ídicího systému, popis innosti stroje i obsluhy ped vznikem poruchy
 • vdy uvádjte vekeré úkony (závady), které si pejete během servisního zásahu eit, technik na míst je oprávnn odmítnout neobjednanou servisní innost, což nelze považovat za nedodržení neúplné objednávky
 • uvete jakým zpsobem a na jakou adresu má být následně zaslána faktura, tím je myleno zda si pejete zaslat fakturu v papírové form na adresu sídla, resp. provozovny firmy nebo v souladu se zákonem . 235/2004 Sb. postauje zaslání v elektronickém formátu (PDF) a to bu e-mailem (e-mailovou adresu uvete v objednávce) nebo pomocí datové schránky (ID vai schránky uvete v objednávce)
 • po doruení objednávky se s objednatelem nejpozdji následující pracovní den spojí pracovník servisního oddlení a pokud objednaná servisní innost bude spoívat v poadavku na odstranní poruchy, ke které nebude nezbytn nutná bezprostední osobní pítomnost servisního technika a bude-li ji mono odstranit ve spolupráci s obsluhou zaízení, poskytne servisní oddlení potebné informace k odstranní poruchy obsluze telefonem, faxem nebo e- mailem (pouze v pípad záruních oprav nebo má-li firma uzavřenu dohodu/smlouvu o "Technické podpoře"), tyto informace nejsou poskytovány servisním organizacím. V opačném případě bude vyslán na místo urené objednatelem v nejkratí moné lht stanovené servisním oddlením podle aktuálních asových moností servisního oddlení uvedené na potvrzené objednávce nebo v servisní smlouv servisní technik, místem výjezdu je servisní stedisko v Ústí nad Orlicí, není-li uvedeno/dohodnuto jinak
 • spolenost PETRONIC s.r.o. (dále jako "dodavatel") není v prodlení s vysláním servisního technika na urené místo, dojde-li k prodlení v dsledku skuteností, za něž nenese zodpovdnost (vyšší moc)
 • pokud jsou k odstranní poruchy prokazateln potebné náhradní díly, které nemá dodavatel aktuáln k dispozici, zaíná lhta pro vyslání servisního technika a dnem, kdy jsou náhradní díly k dispozici ve firm dodavatele nebo u objednatele, pokud se v prbhu odstraování poruchy vyskytne poteba dalích náhradních díl, peruuje se oprava na as nevyhnuteln nutný k jejich dodání, o tchto skutenostech bude objednatel vyrozumn spolu se sdlením pedpokládaného termínu doruení náhradních díl a místa jejich dodání
 • ceny náhradních dílů jsou vždy nabízeny jako "Exchange price" a EXW (Incoterms 2010), tedy cena výměnná, bez dopravného, cla, speciální poplatků, jsou-li kalkulovány/účtovány nebo není-li výslovně uvedeno jinak
 • vedoucí servisního oddlení uruje servisní personál k odstranní poruchy dle kvalifikaních hledisek, může se jednat o servisní techniky dodavatele, techniky výrobce nebo dodavatele komponent/technologií/software, v pípad asistence technika výrobce nebo jiného dodavatele bude objednatel pedem seznámen s pípadnými vícenáklady a vyjádí písemn svj souhlas
 • v dob servisního zásahu zajistí objednatel pítomnost obsluhy zaízení vetn technologické pipravenosti (energie, materiál, nástroje), dle poteby poskytne dalí pomocnou pracovní sílu a potebné strojní vybavení, bude-li třeba (definované servisním oddlením nebo technikem), zajistí oistní stroje od provozních kapalin a zpracovávaného materiálu a vyklizení okolního prostoru, dále zabezpeí svými prostedky manipulaci s těžkými pedmty, které mají pímou souvislost s provedením servisního zásahu, pípadné prostoje servisního technika, které vzniknou zavinním objednatele, budou fakturovány jako normální pracovní hodiny
 • na závr servisního zásahu zpracuje servisní technik servisní zprávu o poskytnutých servisních innostech vetn pouití náhradních díl, objednatel podpisem této zprávy pevezme stroj po servisním zásahu a potvrdí správnost realizovaných servisních úkon a dodaných náhradních díl, tato servisní zpráva bude podkladem pro vyútování, pokud se nejedná o uznanou záruní opravu, faktura/daový doklad bude obsahovat jednotlivé fakturaní poloky jako pracovní hodiny, cestovní náklady, ubytovací náklady, pouité náhradní díly a dalí prokazatelné náklady, ceny jsou uvedeny v "Ceníku servisních prací", není-li dohodnuto jinak
 • je-li zákazníkovi poskytnuta vzdáleně technická podpora (telefonicky, e-mailem, telemetrií, vzdáleným přístupem nebo i pomocí prostředníka), je zpoplatněna každá započatá hodina dle platného ceníku, vyjímku tvoří pouze kreditní nebo smluvní zákazníci
 • splatnost faktur je 14 dn a pípadná reklamace servisního úkonu nebo opakovaného výskytu poruchy nemá odkladný úinek
 • dodavatel si vyhrazuje právo poadovat zálohovou platbu pi rozsáhlejím servisním zásahu nebo dodávce náhradních díl nebo v pípad zákazníka který nemá dobrou platební morálku, zárove je automaticky vystavována zálohová faktura pi objednávce pesahující 100 000,- CZK (bez DPH), rovněž je automaticky vystavena zálohová platba u dodávky náhradních dílu nebo technologických celk vyrábných na zakázku (nap. ND pro ji nepodporovaná zaízení, atd.)
 • zpsobí-li pi servisní innosti dodavatel objednateli na pedmtu servisní innosti kodu, pípadn kodu pi provádní servisní innosti na vcech objednatele, tato bude nahrazena uvedením v pedelý stav pouze v pípad, e dolo k poruení technologického postupu pi oprav/diagnostice, nikoli v pípad selhání technologie(í) ve smyslu provádného servisního zákroku, nebo nedohodou-li se strany jinak
 • dodavatel nehradí objednateli ulý zisk ani prostoje technologických zaízení, pípadn pracovník objednatele/zákazníka
 • dodavatel si vyhrazuje právo neposkytnout servisní sluby nebo dodávku náhradních díl, pokud má objednatel vůči nmu neuhrazené závazky po lht splatnosti (a do doby jejich úplného uhrazení) nebo opakovaně patnou platební morálku

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

 • je-li ke zdárnému dokonení zakázky, opravy, atd. potebná souinnost objednatele/zákazníka, zavazuje se vyhovt v tomto smyslu
 • zvlátní pozornost je teba vnovat poadavkm na dodání náhradních díl, komponent nebo zaízení, je teba uvést konkrétní typ zaízení, specifický náhradní díl nebo komponentu, doloit výrobce, typové znaení a íslo, je-li to moné i sériové íslo pvodního dílu, tato innost je povaována za standardní poptávku
 • nedefinuje-li objednatel/zákazník pesn o jaký typ zaízení jde, resp. ádá vytipování pípadných náhrad nebo celého technického eení, resp. jeho návrhu (nap. na základ fotografií, exaktn nepodloených informací, atd.), tedy ádá-li slubu, nikoli pouze komoditu (poptávku, viz. výe), je tato innost povaována za standardní zakázku a je zpoplatnna dle aktuálního ceníku a přičtena (transparentně) k celkové nabídkové ceně (zákazník v tomto pípad vyuívá nae know/how, získává vypracováný celkový technicko-technologický zpsob eení i s konkrétními prvky, typy, atd.)
 • spolenost PETRONIC s.r.o. neposkytuje servis, dodávku náhradních díl, strojních celk, technologií, software ani kolení (spolu)financovaných z dotaních fond nebo program Evropské unie
 • Platnost Veobecných servisních podmínek od 1. 10. 2008 do odvolání, skutečnosti neuvedené v těchto VOP se řídí Občanským zákoníkem a platnými zákony České republiky